Ochotnicza Straż Pozarna Myślenice Dolne Przedmieście - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE

OSP Myślenice Dolne Przedmieście
Przejdź do treści

Ochotnicza Straż Pozarna Myślenice Dolne Przedmieście

O nas
Statut Jednostki

S T A T U T
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Myślenicach Dolne Przedmieście


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYŚLENICACH zwaną dalej OSP - Dolne Przedmieście

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.- prawo o   stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie   przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest budynek własny Kazimierza Wielkiego 114
§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy ) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła,   mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów   określonych w odrębnych przepisach
§ 8

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej   członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.


Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz   współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie   pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz   innych klęsk i zdarzeń,
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz ochrony przed nimi,
4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i   rozrywkowej,
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez :
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i   współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia   funkcyjnych OSP,
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów   amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno -   wychowawczej i kulturalno - oświatowej,
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań   wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA IOBOWIĄZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności   prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, małoletni za zgodą   przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /   Dz.U. Nr 20 poz. 104/

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po   złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13
Członkowie OSP dzielą się na :
1. Członków czynnych
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
3. Wspierających
4. Honorowych

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu   postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie   następującej treści :
" W pełni   świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie   uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być   zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej   godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która   ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła     przyrzeczenie,
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP,
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w   szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania,
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w   rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądz w innej formie jej działalność. Członek Wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej   przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być  wybierany do władz OSP,
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony   przeciwpożarowej. Godności członka honorowego nadaje walne zebranie.   Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo :
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walny zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać munduru i odznak

§ 19

Do obowiązku członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

§ 21

Członkowstwo ustaje na skutek :
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenie przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniem niniejszego statutu,
3. Skreślenie z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich z okres przekraczający 1 rok,
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje   prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta   nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna

A.   WALNE ZEBRANIE

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne   lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 9 - 13   członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na   zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej   zdolności do czynności prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy :
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich   obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zapisów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem   zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP :
1. Z własnej inicjatywy
2. Na żądanie komisji rewizyjnej
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej   1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają   zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos   przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia   nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązaniu OSP są podejmowane   większością 2/3 ogólnej liczby członków.

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu   braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem   14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu   na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i   zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.


§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B.  ZARZĄD

§ 36

1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch   wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza,   kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje   funkcję wiceprezesa,
2. Zarząd może   dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w   liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37

Do zadań zarządu należy :
1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwołanie walnego zebrania,
4. Niezwłocznie zawiadomienie sądu rejestracyjnego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5. Informowanie sądu rejestracyjnego i organu nadzorującego o swoim   składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby   OSP najpózniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzeniu   zmian,
6. Udzielanie wyjaśnień   organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP   dokumentów związanych z jej działalnością,
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych zadań,
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej raz na kwartał i są   zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać   przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność 1/2 ogólnej liczby członków   zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W   razie równej liczby głosów rostrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, akty, oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy :
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno - technicznych,
2. Organizowanie i prowadzenia podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5. Kierowanie OSP w przeprowadzonych akcjach ratowniczo - gaśniczych,
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
7. Opracowanie opinii i wniosków stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia :
1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członka   OSP naczelni straży może stosować następujące środki dyscyplinarne :
1. Upomnienie ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy :
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu   działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki   finansowej i opłacania składek członkowskich,
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.


§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie   przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone   na najbliższym walnym zebraniu.
Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusz OSP powstają z :
1. Składek członkowskich
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3. Dochodów z majątku i imprez
4. Ofiarności publicznej
5. Wpływów z działalności gospodarczej.
§ 50

OSP  może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad   określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusz OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być   przeznaczone do podziału między członków OSP.


Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3   głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z   własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej   liczby członków.


§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrzony   wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z   porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w   składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania   komisję likwidacyjną ustala organ rejestracyjny.

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność   Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące   własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.
Stronę wykonał i zaprojektował Jan T. Pitak 2019
Wróć do spisu treści