Polityka prywatności - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE

OSP Myślenice Dolne Przedmieście
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 
 
 
 
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
 
 
 
 
1. Informacje ogólne
 
   
 1. Niniejsza polityka dotyczy      Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ospmyslenicedolne.pl
 2.  
 3. Operatorem serwisu oraz      Administratorem danych osobowych jest: Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice      Dolne Przedmieście Kazimierza Wielkiego 114 32-400 Myślenice
 4.  
 5. Adres kontaktowy poczty      elektronicznej operatora: ospmyslenicedolne@gmail.com
 6.  
 7. Operator jest Administratorem      Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w      Serwisie.
 8.  
 9. Serwis wykorzystuje dane      osobowe w następujących celach:
 10.  
     
  • Prezentacja profil użytkownika       innym użytkownikom
  •  
   
 11. Serwis realizuje funkcje      pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący      sposób:
 
1.      Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 
2.      Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 
   
 1. Miejsca logowania i      wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji      (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone      na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być      odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 
3. Hosting
 
   
 1. Serwis jest hostowany      (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 
   
 1. W niektórych sytuacjach      Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom,      jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do      zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich      grup odbiorców:
 2.  
     
  • firma hostingowa na zasadzie       powierzenia
  •   
  • upoważnieni pracownicy i       współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu       działania strony
  •  
   
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane      przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania      związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o      prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane      nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 4.  
 5. Przysługuje Ci prawo żądania od      Administratora:
 6.  
     
  • dostępu do danych osobowych       Ciebie dotyczących,
  •   
  • ich sprostowania,
  •   
  • usunięcia,
  •   
  • ograniczenia przetwarzania,
  •   
  • oraz przenoszenia danych.
  •  
   
 7. Przysługuje Ci prawo do      złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec      przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych      interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy      czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia      ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec      Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia      lub obrony roszczeń.
 8.  
 9. Na działania Administratora      przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki      2, 00-193 Warszawa.
 10.  
 11. Podanie danych osobowych jest      dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 12.  
 13. W stosunku do Ciebie mogą być      podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,      w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w      celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 14.  
 15. Dane osobowe nie są      przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych      osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 
5. Informacje w formularzach
 
   
 1. Serwis zbiera informacje podane      dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one      podane.
 2.  
 3. Serwis może zapisać informacje      o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4.  
 5. Serwis, w niektórych wypadkach,      może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z      adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres      e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej      formularz.
 6.  
 7. Dane podane w formularzu są      przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w      celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu      handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza      w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
6. Logi Administratora
 
   
 1. Informacje zachowaniu      użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane      w celu administrowania serwisem.
 
7. Istotne techniki marketingowe
 
   
 1. Operator stosuje analizę      statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z      siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych      osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na      wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie      informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową      Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z      plików cookies przy pomocy narzędzia:      https://www.google.com/ads/preferences/
 
8. Informacja o plikach cookies
 
   
 1. Serwis korzysta z plików      cookies.
 2.  
 3. Pliki cookies (tzw.      „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,      które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i      przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies      zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas      przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4.  
 5. Podmiotem zamieszczającym na      urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do      nich dostęp jest operator Serwisu.
 6.  
 7. Pliki cookies wykorzystywane są      w następujących celach:
 8.  
     
  1. utrzymanie sesji użytkownika       Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej       podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2.   
  3. realizacji celów określonych       powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  4.  
   
 9. W ramach Serwisu stosowane są      dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz      „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,      które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,      opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania      (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w      urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików      cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10.  
 11. Oprogramowanie do przeglądania      stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie      dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.      Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym      zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików      cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies      Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja      przeglądarki internetowej.
 12.  
 13. Ograniczenia stosowania plików      cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach      internetowych Serwisu.
 14.  
 15. Pliki cookies zamieszczane w      urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również      przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności      dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook      Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 
   
 1. Jeśli użytkownik nie chce      otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.      Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów      uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może      utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze      stron www
 2.  
 3. W celu zarządzania ustawienia      cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i      postępuj zgodnie z instrukcjami:
 4.  
     
  • Edge
  •   
  • Internet Explorer
  •   
  • Chrome
  •   
  • Safari
  •   
  • Firefox
  •   
  • Opera
  •  
 
Urządzenia mobilne:
 
   
     
  • Android
  •   
  • Safari (iOS)
  •   
  • Windows Phone
  •  
 
Wróć do spisu treści