Nie dla czadu - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE

OSP Myślenice Dolne Przedmieście
Przejdź do treści

Nie dla czadu

Porady
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym,   bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że   łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku   niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny,   nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości   tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje   spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji   palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub   kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są   szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że   tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do   organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do   krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z   hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do   organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.   Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje   uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,   niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej   wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do   pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego   dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki   gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów   kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to   robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy   oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie   rzadziej niż raz w roku
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez   producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj.   dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz   przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania   wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać   wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie   kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie   zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego   otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania   (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić,   nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja   rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto   umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie   itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
•  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,   wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i   oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się   znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
– ból głowy,
– zawroty głowy,
– ogólne zmęczenie,
– duszność,
– trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
– senność,
– nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia   orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie   bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie   rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy   niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu   serca.
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla   każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego   mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie   wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla   (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z   gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można   łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań,   spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń   spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.
PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie   uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie   prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może   stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same   wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek   gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki   wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a   kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.
STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym   następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego   powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest   niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas,   gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego   powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego   odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w   nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu   lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w   drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu   wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.
SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu   spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania   spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe,   spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi   przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub   zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko   drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do   pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu   spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w   zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do   pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem   niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa –   zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym   miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg   spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.
DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie   technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami   producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń   gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16   sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków   mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i   2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku   powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy   używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary,   zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.   Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie   osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Wróć do spisu treści